PROMOCIJAS DARBI

1. Andris Martinovs. Elastomēru mehānisko īpašību prognozēšana uz paātrināto eksperimentu pamata. Rīga, 2005.

Disertācija (lejuplādēt 3.7 Mb: Martinova darbs.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 0.7 Mb: Martinova Kopsavilkums.pdf).

Andris Martinovs. Forecasting of Mechanical Properties of Elastomers on the Basis of Accelerated Tests. Riga, 2005.

Summary (download 0.7 Mb: Martinova Kopsavilk anglu.pdf)

Andris Martinovs. Das Prognosieren der mechanischen Eigenschaften von Elastomere auf Grund der rapide Experimenten. Riga, 2005.

Андрис Мартинов. Прогнозирование механических свойств эластомеров на основе ускоренных экспериментов. Рига, 2005.

 

2. Tatjana Ogurcova. Cilvēka balsta - kustību aparāta stāvokļa analīze pēc pēdu nospieduma dinamikā un bionisko zolīšu sintēze. Rīga, 2006.

Disertācija (lejuplādēt 2.4 Mb: Ogurcova_promocijas_darbs.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 1.5 Mb: Ogurcova_kopsavilkums_LV.pdf).

Tatyana Ogurtsova. Method of Investigation of Human Support-Movement Apparatus by Foot Prints in Dynamics and Synthesis of Bionic Insoles. Riga, 2006.

Summary (download 1.5 Mb: Ogurcova_kopsavilkums_ANGL.pdf)

Татьяна Огурцова. Метод обследования олорно-двигательного аппарата человека по отпечаткам стоп в динамике и синтез бионических стелек. Рига, 2006.

Краткое изложение (download 1.5 Mb: Ogurcova_kopsavilkums_RU.pdf)

3. Viktors Mihnovičs. Reciprokālo ekzoskeletālo sistēmu ar kinemātisko mijiedarbību ietekmes izpēte uz pacientiem ar muskuļu aktivitātes deficītu. Rīga, 2006.

Disertācija (lejuplādēt 40 Mb: MihnovicsDisertacija.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 6 Mb: MihnovicsKopsavilkumsLV.pdf).

Victor Mihnovich. Investigation of Impact of Reciprocal Exoskeletal Systems with Kinematical Interdependence in Patients with Muscular Activity Deficit. Riga, 2006.

Summary (download 6 Mb: MihnovicsKopsavilkumsEN.pdf)

Виктор Михнович. Иследование влияния реципрокных экзоскелетонных систем с кинематической взаимозависимостью на пациентов с дефицитом мышечной активности. Рига, 2006.

Краткое изложение (download 6 Mb: MihnovicsKopsavilkumsRU.pdf)

4. Jānis Januševskis. Metamodelēšanas metožu izstrāde un pielietojums mehānisku sistēmu analīzē un optimizācijā. Rīga, 2008.

Disertācija (lejuplādēt 9 Mb: JJanusevskisDisertacija.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 0.7 Mb: JJanusevskisKopsavilkums.pdf).

Janis Janushevskis. Development and application of metamodeling methods for analysis and optimization of mechanical systems.  Riga, 2008.

Summary (download 0.7 Mb: JJanusevskisKopsavilkumsEN.pdf)

Янис Янушевскис. Развитие и применение методов метамоделирования для анализа и оптимизации механических систем.  Рига, 2008.

5. Vladislavs Jevstigņejevs. Pilno bifurkācijas grupu metodes pielietojums būtiski nelineāro svārstību un vibrotriecienu sistēmu analīzei. Rīga, 2008.

Disertācija (lejuplādēt 4.5 Mb: JevstignejevsDisertacija.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 1.3 Mb: JevstignejevsKopsavilkums.pdf).

Vladislav Yevstignejev. Application of the Complete Bifurcation Groups Method for Analysis of Strongly Nonlinear Oscillators and Vibro-Impact Systems. Riga, 2008.

Summary (download 1.2 Mb: JevstignejevsKopsavilkumsEN.pdf)

Владислав Евстигнеев. Применение метода полных бифуркационных групп для анализа существенно нелинейных колебательных и виброударных систем. Рига, 2008.

Краткое изложение (download 1.3 Mb: JevstignejevsKopsavilkumsRU.pdf)

6. Arnis Zāģeris. Dziļās gāzu reģenerācijas sistēmas tehnisko un termodinamisko parametru optimizācija. Rīga, 2009.

Disertācija (lejuplādēt 10.3 Mb: AZagerisDisertacija.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 1.9 Mb: AZagerisKopsavilkums.pdf).

Arnis Zageris. Optimization of technical and efficiency parameters for waste heat recovery system. Riga, 2009.

Summary (download 1.9 Mb: AZagerisKopsavilkumsEN.pdf)

7. Amjads Khabazs. Ar īsām šķiedrām stiegrotu betonu kvazi-plastisko plīsumu analīze. Rīga, 2009.

Disertācija (lejuplādēt 22.2 Mb: Amjad Khabaz PhD-Thesis-2009.pdf) un kopsavilkums (lejuplādēt 1 Mb: Amjad Khabaz PhD-Summury-LV.pdf).

Amjad Khabaz. Short fiber reinforced concrete quasi-plastic fracture analysis. Riga, 2009.

Summary (download 0.9 Mb: Amjad Khabaz PhD-Summury-ENG.pdf)